Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (dalej "Administrator") przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.konkursiaki.pl zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), dalej ODOu , jest Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą przy al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477. Administrator działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ODOu, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.,dalej ŚUEu).

 2. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ODOu, jest, na podstawie zawartej zgodnie z art. 31 ODOu umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, Michał Łojewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gynkar, Michał Łojewski z siedzibą: ul. Chełmska 21, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej NIP 525-112-04-31, Regon 12659563.

 3. Dostęp do danych osobowych użytkowników strony internetowej www.konkursiaki.pl (dalej Użytkownicy), mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności informacji dotyczących danych osobowych i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i przewidzianej przez przepisy prawa.

 4. Media Service Zawada sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji na stronie internetowej. Media Service Zawada sp. z o.o. prosi o dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, datę urodzenia oraz nazwę Użytkownika (nick). Dane te są umieszczone w bazie danych, zarejestrowanej przez GIODO. Media Service Zawada sp. z o.o. przetwarza i ma dostęp do danych Użytkownika.

 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu przeprowadzania cyklu konkursów organizowanych przez Media Service Zawada sp. z o.o, dla celów marketingowych, w tym reklamy produktów własnych i podmiotów trzecich oraz określenia zachowań i preferencji Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się następuje wyłącznie po udzieleniu zgody, chyba że wynika to z przepisów prawa.

 6. W przypadku kiedy przekazywane dane osobowe dotyczą dziecka bądź osoby małoletniej w rozumieniu odpowiednich przepisów, zgoda na przetwarzanie danych powinna być udzielona jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 7. Media Service Zawada Sp. z o.o. nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom.

 8. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie.

 9. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Udostępnianie i poprawianie danych osobowych jest bezpłatne

 10. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych (marketingowych) o towarach i usługach podmiotów innych niż Media Service Zawada sp. z o.o. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 w zw. z art.174 ustawy z 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne).

 11. Przekazywanie Użytkownikowi informacji o nowych konkursach lub produktach Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga odrębnej zgody Użytkownika.

 12. W celu umożliwienia otrzymywania wskazanych powyżej informacji Użytkownik może podać swoje dane, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wykorzystywanie urządzeń komunikacji elektronicznych przez Administratora w celach opisanych w ust. 10 i 11, nie będzie odbywać się na koszt Użytkownika.

 13. Treść oświadczeń o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i w celach marketingowych znajduje się na stronie www.konkursiaki.pl

 14. Każdy Użytkownik (jego rodzic lub opiekun prawny) ma prawo do:

  1. wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursów, z tym że wycofanie tej zgody jest jednoznaczne z zamknięciem konta w serwisie;

   Żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka) danych osobowych w celach związanych z przeprowadzaniem konkursów organizowanych przez Media Service Zawada Sp. z o.o.” można skierować:

   w formie pisemnej na adres Media Service Zawada Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, zalecany jest dla celów dowodowych może to być list polecony, albo jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@konkursiaki.pl, jako fax: +48 22 870 75 51.

  2. wycofania swojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych o usługach i produktach stron trzecich lub nowych konkursach organizowanych przez Administratora przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących; zgoda w tym zakresie może zostać cofnięta w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.:

   Żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych (marketingowych), albo o produktach stron trzecich przez Media Service Zawada Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.” można skierować:

   w formie pisemnej na adres Media Service Zawada Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, zalecany jest dla celów dowodowych może to być list polecony, albo jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@konkursiaki.pl, faxem: +48 22 870 75 51.

 15. Kontakt z Użytkownikiem; Media Service Zawada sp. z o.o. będzie kontaktował się z Użytkownikiem drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 16. Kontakt z Administratorem. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem, w tym także w celu realizowania swoich uprawnień podanych w ust. 8 i 9 (odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych):

  • drogą pocztową: Media Service Zawada sp  z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@konkursiaki.pl, telefonicznie: +48 22870 53 43; faxem: +48 22 870 75 51.

 17. Koszt połączenia telefonicznego Użytkownika z podanym powyżej numerem Administratora nie będzie wyższy niż normalny koszt zwykłych połączeń telefonicznych ustalonych przez dostawcę usług telefonicznych z jakich korzysta Użytkownik.

 18. Media Service Zawada sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

 19. Polityka plików "cookies"

  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.