• Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Konkursiaki.pl - Polityka prywatności i informacyjna

  W celu zapewnienia osobom udostępniających dane niezbędnych i wyczerpujących informacji dotyczących w szczególności podmiotu, którym dane są przekazywane, celów przetwarzania, podstawy prawnej przetwarzania a także zasad wzajemnej komunikacji, Spółka na podstawie art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO, w trakcie pozyskiwania danych osobowych przekazuje następujące informacje

  1. UWAGA! Przed wzięciem udziału w konkursie każdy Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) powinien zapoznać się z treścią niniejszej „Polityki prywatności i informacyjnej " oraz „Regulaminu konkursu".
  2. Administratorem danych osobowych (dalej "Administrator") przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.konkursiaki.pl zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Media Service Zawada Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477. Administrator działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r, nr 144, poz. 1204, z późn. zm., dalej ŚUEu).
  3. W ramach działania serwisu www.konkursiaki.pl mogą być przekazywane innym podmiotom pozyskane dane osobowe użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest Michał Łojewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gynkar, Michał Łojewski z siedzibą: ul. Chełmska 21, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej NIP 525-112-04-31, Regon 12659563.
  4. Dostęp do danych osobowych użytkowników strony internetowej www.konkursiaki.pl (dalej Użytkownicy), mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności informacji dotyczących danych osobowych i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i przewidzianej przez przepisy prawa.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji na stronie internetowej. Administrator prosi o dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, datę urodzenia oraz nazwę Użytkownika (nick). Dane te są umieszczone w bazie danych, zarejestrowanej przez GIODO. Administrator przetwarza i ma dostęp do danych Użytkownika.
  6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu przeprowadzania cyklu konkursów organizowanych przez Media Service Zawada sp. z o.o, dla celów marketingu bezpośredniego, oraz określenia zachowań i preferencji Użytkowników. Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych w powyższych celach.
  7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy prawa (np. art. 6 ust. 1 pkt. b lub f RODO). W przypadku danych osób małoletnich, poniżej 16 roku życia, ich pozyskiwanie i przetwarzanie w celach wskazanych w ust.5, wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego.
  8. Media Service Zawada Sp. z o.o. nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom.
  9. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie a zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie. Użytkownikowi przysługują prawa opisane poniżej.
  10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych (marketingowych), w tym o nowych konkursach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 w zw. z art.174 ustawy z 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne).
  11. W celu umożliwienia otrzymywania wskazanych powyżej informacji Użytkownik może podać swoje dane, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wykorzystywanie urządzeń komunikacji elektronicznych przez Administratora w celach opisanych w ust. 9 nie będzie odbywać się na koszt Użytkownika.
  12. Treść oświadczeń o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i w celach marketingowych znajduje się na stronie www.konkursiaki.pl
  13. Każdy Użytkownik (jego rodzic lub opiekun prawny) ma prawo do: odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursów, z tym że wycofanie tej zgody jest jednoznaczne z zamknięciem konta w serwisie;
  14. Żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych z przeprowadzaniem konkursów organizowanych przez Media Service Zawada Sp. z o.o.", można skierować:
   1. w formie pisemnej na adres Media Service Zawada Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51; może to mieć formę listu poleconego,
   2. jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: [email protected],
   3. jako fax: +48 22 870 75 51,
  15. Wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym o nowych konkursach organizowanych przez Administratora przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących; zgoda w tym zakresie może nastąpić w każdym czasie w sposób prosty i wolny od opłat. Żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych (marketingowych), przez Media Service Zawada Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących." można skierować:
   1. w formie pisemnej na adres Media Service Zawada Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51; może to mieć formę listu poleconego,
   2. jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: [email protected],
   3. jako fax: +48 22 870 75 51,

   W przypadku, kiedy otrzymywanie informacji marketingowych odbywa się tylko w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. kiedy nie jest wymagana zgoda uprawnionego, Użytkownik może zgłosić do Administratora sprzeciw dotyczący dalszego przetwarzania danych w powyższym celu, w formie i na adresy podane powyżej.

  16. Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikiem drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  17. Kontakt z Administratorem. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem, w tym także w celu realizowania swoich uprawnień podanych w ust. 8 i 9 (odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych):
   1. drogą pocztową: Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51,
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], telefonicznie: +48 22870 53 43;
   3. faxem: +48 22 870 75 51.
  18. Koszt połączenia telefonicznego Użytkownika z podanym powyżej numerem Administratora nie będzie wyższy niż normalny koszt zwykłych połączeń telefonicznych ustalonych przez dostawcę usług telefonicznych, z jakich korzysta Użytkownik.
  19. Media Service Zawada sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
  20. Polityka plików "cookies"
   1. Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   2. Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
   3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies" – „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
   4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

   Administrator przekazuje Użytkownikowi portalu, którego dane przetwarza, dodatkowo poniższe informacje:

  21. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

   tel.:48 22 870 53 43 , email: [email protected]

  22. Cel przetwarzania: organizacja i przeprowadzenie konkursów organizowanych przez Administratora; obejmuje to konkursy ogłaszane w czasopismach oraz na stronie WWW Administratora; o ile zostanie udzielona zgoda dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Przekazane dane mają umożliwić przekazanie nagród laureatom,
  23. Podstawa prawna przetwarzanych danych : dane są przetwarzane w oparciu:

   a/ o udzieloną zgodę (rodzica albo opiekuna prawnego) tj. art. 6 ust. 1 lit. b,

   b/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, kiedy dane przetwarzane są na potrzeby konkursów a nie będzie konieczna zgoda rodzica/opiekuna prawnego

   i zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

   c/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w przypadku marketingu bezpośredniego tj. kiedy zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią i nie zachodzi konieczność uzyskania zgody uprawnionego.

  24. Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane, w zależności, który okres będzie dłuższy: a/ zrealizowania celu, w jakim były zbierane i przetwarzane, tj. do momentu zakończenia poszczególnego konkursu tj. wybrania laureatów, b/ upływu okresu zgłaszania reklamacji przez uczestników, określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dot. konsumentów, c/ w przypadku laureatów, którzy otrzymali nagrody, przez okres jaki jest niezbędny do przekazania nagrody i upływu okresu zgłaszania reklamacji określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dotyczących konsumentów albo do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
  25. Odbiorcy danych: w określonych przypadkach np. wykonywanie czynności na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe mogą być przekazywane do osób trzecich, tj. podmiotów, których przedmiotem działalności są działania marketingowe. W takim przypadku dane będą przekazywane w oparciu o umowę, która będzie spełniać wymagania RODO, w tym zawierać zobowiązanie takiego podmiotu do zachowania tajemnicy.
  26. Przysługujące prawa: Użytkownik portalu (uczestnik konkursów) udostępniający dane, ma wynikające z RODO następujące prawa:

   a/ prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,

   b/ prawo do sprostowania danych – art. 16,

   c/ prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym" - art. 17,

   d/ prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,

   e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego - art. 21,

   f/ prawo do przenoszenia danych – art. 20,

   g/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 77,

   h/ kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   UWAGA: udostępniający ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie łatwe jak i wyrażenia zgody. Wycofać zgodę można w szczególności przesyłając swoje żądanie na adres poczty elektronicznej Administratora: [email protected]

  27. Charakter podania danych: uczestnik konkursu, chcąc w nim uczestniczyć podaje dane dobrowolnie.