• Regulamin

  Regulamin

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KONKURSIAKI.PL

  Dla konkursów rozpoczynających się od dnia 1 października 2016r.

  UWAGA: Każdy uczestnik (rodzic lub opiekun osoby małoletniej) przed podjęciem decyzji o udziale w konkursie powinien zapoznać się z niniejszym Regulamin serwisu zamieszczonym na stronie www.konkursiaki.pl, regulaminem poszczególnego konkursu oraz Polityką prywatności na stronie www.konkursiaki.pl.

  ART. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy www.konkursiaki.pl (zwany dalej: Serwisem) prowadzony jest przez przedsiębiorcę Media Service Zawada Sp. z o. o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477 (zwany dalej: Administratorem).
  2. Administrator Serwisu odpowiada za wszelkie zamieszczone w nim treści.
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu i przeprowadzanych przez Administratora konkursów.
  4. Administrator jest jednocześnie organizatorem konkursów.
  5. Konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny a Organizator jest wydającym nagrody w rozumieniu tego artykułu.
  6. Konkurs jest prowadzony na terenie Polski.
  7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
  8. Małoletni w konkursie. W przypadku kiedy uczestnikiem konkursu będzie osoba małoletnia, która nie przekroczyła 16 roku życia, oświadczenie o akceptacji regulaminu, może wyrazić taka osoba, jeśli nie jest to połączone z przekazywaniem danych osobowych. W innym przypadku oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności, bądź inne oświadczenia jakie mogą znajdować się na stronie Serwisu ( w tym dotyczące wszelkich zgód) wyraża rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Użytkownik przed wzięciem udziału w konkursie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu konkursu i Polityką prywatności, które są dostępne w wersji PDF na stronie www.konkursiaki.pl. Użytkownik ma prawo ich pobrania dla celów dowodowych.

  ART. II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Użytkownik Serwisu (dalej Użytkownik) przy rejestracji podaje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do doręczenia nagrody, jeśli jest inny niż adres zamieszkania); co jest niezbędnym warunkiem uczestniczenia w konkursach, wzajemnej komunikacji oraz wysłania nagród rzeczowych.
  2. Użytkownik może zostać poproszony również o podanie innych danych. Ich przekazanie jest dobrowolne, a ich przetwarzanie nastąpi wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.
  3. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkownika i ich przetwarzanie przez Administratora będzie odbywać się wyłącznie zgodnie z przepisami prawa w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO, oraz zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Administrator wskazany w ust. 1 Regulaminu jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
  4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkownika Serwisu odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.konkursiaki.pl.
  5. W Polityce Prywatności określone są szczegółowo procedury dotyczące zasad pozyskiwania danych, udzielania zgód a także określone są uprawniania osoby, której dane są przetwarzane. Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem stosownie do zasad wskazanych w Polityce Prywatności.
  6. WAŻNE. Przed przystąpieniem do konkursy oraz wyrażeniem jakiejkolwiek zgody z nim związanym (też drogą elektroniczną) Użytkownik (jego rodzic/opiekun prawny) powinien najpierw zapoznać się z Polityką prywatności.

  ART. III. KONTAKT Z ADMINSTRATOREM

  Użytkownik może kontaktować się z Administratorem:

  1. Drogą pocztową, pod adresem: Media Service Zawada Sp. z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], telefonicznie: +48 22 870 53 43 lub faxem: +48 22 870 75 51.

  UWAGA: koszt połączenia telefonicznego Uczestnika z podanym powyżej numerem nie będzie wyższy niż normalny koszt zwykłych połączeń telefonicznych ustalonych przez dostawcę usług telefonicznych z jakich korzysta Uczestnik.

  ART. IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

  W celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika konieczne jest spełnienie poniższych minimalnych warunków technicznych:

  1. Dostęp do Internetu w czasie, w jakim organizowane będą konkursy na stronie Serwisu.
  2. Dostęp do przeglądarki internetowej; wymagania co do wsparcia przeglądarek:
   • Chrome >= 33.0
   • Firefox >= 27
   • Internet Explorer >= 8 (nie zalecana: niektóre gry w html5 mogą nie działać poprawnie)
   • dodatkowe wymagania:
    • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli
    • flash: niektóre gry mogą wymagać zainstalowania wtyczki Flash
    • włączony JavaScript
    • włączone cookies oraz zgoda użytkownika na wykorzystywanie ich przez Serwis
    • zalecane jest wyłączenie wtyczek typu adblock
  3. W razie awarii systemu, która uniemożliwia korzystania z Serwisu, Administrator zamieści na stronie informację o awarii.
  4. W przypadku urządzenia teleinformatycznego (telefon) powinien on umożliwić wysyłanie wiadomości SMS zgodnie z definicją.

  W razie awarii systemu, która uniemożliwia korzystania z Serwisu, Organizator Konkursu zamieści na stronie informację o awarii; przerwa nie będzie jednak miała wpływu na uzyskane przez Uczestnika do tego momentu korzyści (punkty, nagrody etc.).

  ART. V. REJESTRACJA W SERWISIE

  1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis.
  2. Użytkownicy Serwisu dzielą się na zarejestrowanych oraz nie zarejestrowanych.
  3. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa.
  4. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
  5. Użytkownik nie zarejestrowany to osoba, która nie dokonała rejestracji w Serwisie. Brak rejestracji oznacza ograniczony dostęp do Serwisu.
  6. Użytkownik zarejestrowany to osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywowała swoje konto w Serwisie. Ma ona pełny dostęp do niemal wszystkich elementów Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest ograniczony kodem lub wymagają odblokowania poprzez wymianę punktów.
  7. Każdy Użytkownik może się zarejestrować wyłącznie pod jednym Nickiem, któremu może być przypisany wyłącznie jeden adres zamieszkania (adres do doręczenia nagrody).
  8. Rejestracja osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat powinna zostać dokonana przez jej rodzica (opiekuna prawnego), a osoby, która ukończyła 13 lat ale nie ukończyła 18 lat, powinna zostać potwierdzona przez rodzica (opiekuna prawnego).
  9. Dane osobowe podane podczas rejestracji muszą zostać potwierdzone przez aktywację linku przesłanego drogą mailową na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  10. Nagrody są przyznawane tylko tym użytkownikom, którzy mają uzupełnione wszystkie dane, tak jak wskazuje formularz rejestracji. Brak takich danych jak imię, nazwisko użytkownika i jego rzeczywisty adres korespondencyjny, uniemożliwia Administratorowi dokonanie weryfikacji danych potrzebnych do przyznania i wysłania nagrody. Użytkownik w każdej chwili może uzupełnić swoje dane poprzez formularz Edytuj profil.

  ART. VI. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSACH, KONTA, WERYFIKACJA LAUREATÓW

  1. W celu umożliwienia uczestniczenia w konkursach jak najszerszemu gronu użytkowników i ograniczenie uczestniczenia w konkursach osób, które poprzez swoje, sprzeczne z regulaminem działania, w tym wykorzystywanie środków technicznych, organizacyjnych lub oprogramowania - uzyskują niczym nie uzasadnioną przewagę nad innymi uczestnikami i w rezultacie ograniczają możliwości wygrania nagród przez inne osoby, Administrator wprowadza następujące zasady:
   • Każdy Użytkownik ma prawo do założenia tylko jednego konta w Serwisie, w ramach jednego konkursu, jeden Uczestnik może wykorzystywać wyłącznie tylko jedno urządzenie teleinformatyczne: komputer albo telefon (smartfon) albo tablet albo inne urządzenie przeznaczone do komunikacji elektronicznej.
   • Do każdego Użytkownika może być przypisany tylko jeden adres korespondencyjny (adres do doręczenia nagrody).
   • W ramach jednego konkursu, pod jeden adres wskazany jako adres Użytkownika może zostać przekazana nie więcej niż 1 (jedna) nagroda.
  2. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkownika w celu uzyskania wygranej, środków technicznych, organizacyjnych lub oprogramowania, których jedynym celem jest bezzasadne zapewnienie lub zwiększenie możliwości wygrania nagrody w stosunku do innych uczestników konkursu, którzy nie korzystają z takich rozwiązań. W przypadku kiedy Użytkownik wykorzystywał środki wskazane w ust. 1, lit.d, Administrator uprawniony będzie do usunięcia uzyskanego w ten sposób wyniku, zawieszenia konta takiego Użytkownika na okres 30 dni; o podjęciu takich czynności Użytkownik zostanie poinformowany. W przypadku ponownego naruszenia tych zasad przez tego samego Użytkownika Administrator uprawniony będzie do usunięcia konta Użytkownika na stałe. Administrator poinformuje taką osobę w okresie do 48 godzin o zablokowaniu lub usunięciu konta. Administrator zastrzega sobie możliwości dokonania weryfikacji osoby laureata i miejsca jego zamieszkania w granicach, jakie dopuszczają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Nagrody zostaną doręczone wyłącznie osobom (laureatom), które uczestniczyły w konkursie z zachowaniem wymagań Regulaminu.
  4. Biorąc udział w Konkursie, Użytkownik nie będzie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności używać obraźliwych oznaczeń (nicków).
  5. Nagroda będzie doręczona do miejsca zamieszkania laureata w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym prawa pocztowego; tożsamość odbiorcy zostanie ustalona stosownie do obowiązujących przepisów. Nagroda będzie dostarczona nie później w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zdobyciu nagrody.
  6. Zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych Nazw Użytkownika (nick) w Serwisie. Nazwy Użytkownika naruszające ten punkt Regulaminu będą usuwane przez Administratora Serwisu.
  7. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób korzystania ze swojego konta w Serwisie, w tym podejmowania decyzji o uczestniczeniu w konkursie bądź dokonywanie wpisów.
  8. Nazwa Użytkownika umożliwiająca zalogowanie, powinna być anonimowa, to jest nie powinna zawierać prawdziwych danych osobowych Użytkownika (np. imię i nazwisko). Nazwa Użytkownika będzie przetwarzana przez Administratora tak jak inne dane osobowe Użytkownika.

  ART. VII. KONKURSY

  1. Administrator Serwisu po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie uprawniony do zamieszczenia na stronie Serwisu Nazwy Użytkownika.
  2. W każdym przypadku Użytkownik przed wzięciem udziału w konkursie powinien zapoznać się z jego Regulaminem i Polityką Prywatności.
  3. W konkursach organizowanych przez Administratora z wykorzystaniem Serwisu mogą brać udział wszystkie osoby, ale tylko wyniki osób zarejestrowanych i zalogowanych będą brane pod uwagę w rankingach konkursów.
  4. Pracownicy Administratora, osoby przez niego zatrudnione na podstawie umowy cywilnej oraz ich dzieci nie mogą uczestniczyć w konkursach organizowanych w ramach Serwisu.
  5. Nagrody przyznawane w konkursach organizowanych w Serwisie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe albo nagrody pieniężne. Użytkownik Serwisu może zostać laureatem tylko jednej nagrody w ramach jednego konkursu.
  6. Laureaci konkursów o wygranej w konkursie zostaną poinformowani drogą mailową oraz otrzymają dodatkowo komunikat o wygranej po zalogowaniu się do Serwisu.
  7. Lista laureatów każdego konkursu będzie opublikowana w Serwisie w terminie najpóźniej 21 dni od dnia zakończenia konkursu. Laureaci zostaną wymienieni poprzez wykorzystanie Nazwy Użytkownika, w kolejności odpowiadającej ilości zdobytych przez nich punktów. Zasady naliczania punktów Użytkownikowi i wyłaniania laureatów zamieszczone będą w regulaminach poszczególnych konkursów.
  8. Odbiór nagrody. Nagrody przyznane w konkursach organizowanych w ramach Serwisu zostaną przesłane pocztą – przesyłką pocztową w terminie 30 dni od momentu opublikowania listy laureatów w Serwisie. Wysłanie nagrody będzie poprzedzone prośbą Administratora, wysłaną e-mailem o potwierdzenie adresu, na jaki ma zostać przesłana nagroda. W przypadku kiedy adres podany w procesie rejestracji uległ zmianie, Użytkownik powinien dokonać jego aktualizacji.
  9. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkownika w celu uzyskania punktów, środków technicznych, organizacyjnych lub oprogramowania, których jedynym celem jest bezzasadne zapewnienie lub zwiększenie możliwości zdobycia punktów w stosunku do innych Użytkowników Serwisu, którzy nie korzystają z takich rozwiązań.
  10. W przypadku kiedy Użytkownik wykorzystywał środki wskazane w Art. VI, ust. 1, lit. d, Administrator uprawniony będzie do usunięcia uzyskanych w ten sposób punktów, zawieszenia konta takiego Użytkownika na okres 30 dni; w przypadku ponownego naruszenia tych zasad przez tego samego Użytkownika Administrator uprawniony będzie do usunięcia konta Użytkownika; Administrator poinformuje taką osobę w okresie do 48 godzin o zablokowaniu lub usunięciu konta.

  ART. VIII. INFORMACJE O NOWYCH KONKURSACH

  Pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, Administrator może przesyłać mu informacje marketingowe (informacje handlowe) w tym o nowych konkursach organizowanych przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputery, telefony etc.) i automatycznych systemów wywołujących. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zamieszczone są w Polityce prywatności na stronie www.konkursiaki.pl. Użytkownik Serwisu ma prawo do wycofania takiej zgody.

  ART. IX. REKLAMACJE

  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozstrzygnięciem konkursu. Reklamacje powinno składać się w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  2. Reklamacje mają zastosowanie także do usunięcia punktów, zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
  3. Reklamacje można zgłaszać do Administratora: drogą pocztową, pod adresem: Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], albo faxem: +48 22 870 75 51.
  4. W reklamacji należy zaznaczyć: „Reklamacja", podać nazwę konkursu, wskazując co jest przedmiotem reklamacji. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
  6. Powyższe terminy nie zmieniają terminów zgłaszania reklamacji jakie wynikają z przepisów prawa.
  7. Postępowanie reklamacyjne dotyczy także przekazanych Użytkownikowi nagród.
  8. Do wydanych nagród (rzeczy) mają zastosowanie uprawnienia gwarancyjne w przypadku ich udzielenia. Administrator zapewnia, iż przekazywane przez niego Laureatom nagrody są bez wad. W przypadku zaistnienia wady, laureat konkursu, przesyła wadliwą nagrodę na koszt organizatora na podany powyżej adres. W reklamacji laureat może zaznaczyć jakiego rozstrzygnięcia oczekuje.
  9. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Organizator udzieli odpowiedzi o rozstrzygnięciu na adres wskazany przez Laureata.
  10. Laureat ma prawo, niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.
  11. W przypadku braku gwarancji Laureatowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

  ART. X. ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  Każdy uczestnik konkursu, jako konsument, jeśli jego zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie rozstrzygnięte zgodnie z oczekiwaniem, nie będzie w ogóle rozpatrzone albo reklamacja nie została przyjęta, jest uprawniony do skorzystania z procedury pozasądowego rozwiązywania sporów. Ma między innymi następujące możliwości:

  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują sie w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inpsekcji Handlowej; Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby MSZ Sp. z o.o.: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, [email protected],
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduję się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej; www.federacja-konsumentow.org.pl.
  4. wykorzystania insytucji mediacji przewidzianej przez przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.nr 43, poz. 296, ze zm.), art 183(1) i następne kpc.
  5. W przypadku zawierania umów przy wykorzystaniu Internetu ( umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług), skorzystanie z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. Platforma ODR), co jest omówione poniżej.

  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

  Pełna lista podmiotów, które są uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów, których stroną jest konsument znajduję się na stronie internetowej UOKIK: www.uokik.gov.pl. Listę prowadzi Prezez UOKiK.

  Zalecane jest skorzystanie z przewidzianej w regulaminie procedury reklamacyjnej, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 9 listopada 2016 r, poz. 1823), podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich może odmówić wszczęscia postępowania, jeżeli konsument nie podjął wcześniejszej próby kontaktu z przedsiębiorcą, np. w formie złożenia reklamacji. Uczestnik konkursu (konsument) może skontaktować się z Media Service Zawada Sp. z o.o.: [email protected]

  PLATFORMA ODR

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument (uczestnik konkursu) może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR),

  Dostęp do platformy ODR zapewnia łącze internetowe: ec.europa.eu/consumers/odr

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać przede wszystkim szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

  Uczestnik konkursu (konsument) może skontaktować się z organizatorem Media Service Zawada Sp. z o.o.: [email protected]

  W przypadku osób małoletnich wskazane powyżej czynności powinny być wykonane (lub) potwierdzone przez rodziców (opiekunów prawnych).

  ART. XI. ZAKRES REGULAMINU

  Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do konkursów jakie są organizowane w ramach Serwisu. Okres trwania konkursu ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika jakie mają do niego zastosowanie w okresie trwania konkursu, które przysługują mu wprost z regulaminu (np. prawa do otrzymania nagród, prawo do zgłaszania reklamacji), bądź wynikają z przepisów prawa (uprawnienia gwarancyjne, z tytułu rękojmi, itp.).

  ART. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Do Konkursu stosować się będzie w szczególności postanowienia ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
  2. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości polecającej Serwis samemu sobie lub na fikcyjne konto. Zaistnienie sytuacji wskazanej powyżej powoduje usunięcie takiego konta z Serwisu przez Administratora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do uczestniczenia w konkursach, skutecznej komunikacji, w tym przekazania nagrody niezbędne jest podanie prawdziwych danych. W przypadku zmiany przez Użytkownika wcześniej podanych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie przekazać aktualne dane.
  3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie www.konkursiaki.pl. w wersji PDF i może być pobrany przez każdego uczestnika dla celów dowodowych.
  4. Każdy konkurs ma swój własny Regulamin.